|    |    |    |    |    |   | 
Güncel
 
  >> DUYURULAR
  >> ETKİNLİKLER
  >> HABERLER
  >> İHALE İLANLARI
  >> İMAR PLANI İLANLARI
  >> PARSELASYON PLANI İLANLARI
  >> ULUSAL BASINDA
 
 
Anasayfa - Güncel
.........................................................................................................................................................................
 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16 EYLÜL 2011 Tarih ve 282 Sayılı Kararı ile; ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KONUKEVİNİN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK“aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

İlgililere duyurulur...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KONUKEVİNİN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR 

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı olan Konukevinin kuruluş, işleyiş ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ‘’İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler ve Kurdukları Birliklere Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile Vilayetler Evlerinin Yönetimi Hakkındaki Yönetmelik’’ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar:

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

a) ‘’Başkanlık’’ Büyükşehir belediye başkanlığı’nı,

b) ‘’Görevli Birim’’ Tesislerin bağlı olduğu müdürlüğü,

c) ‘’Konukevi’’ Büyükşehir belediye başkanlığı konukevini,

ç) ‘’Yararlanacaklar’’ Konukevinden istifade edecekleri,

d) ‘’Müdür’’ Tesislerin bağlı olduğu müdürü,

e) ‘’Personel’’ Tesislerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilen personeli ifade eder. 

Genel Yönetim:

MADDE 4- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı olan konukevinin yönetimi; başkanlık makamının denetim ve sorumluluğu altında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilir. 

Eğitim Hizmetleri:

MADDE 5- Konukevinin hizmet içi eğitim faaliyetleri seminer, kongre ve sair resmi toplantılar için kullanılması; başkanlık makamının onayına sunulmak kaydıyla, idari işler şube müdürlüğünce belirlenir. Eğitim ve seminer faaliyetleri için konukevinde kalacaklar, bu süre içinde yanlarında aile fertlerini de bulundurabilirler. Konukevinin eğitim hizmetleri için kullanılması, idari işler şube müdürlüğünün koordinesinde olur. 

İKİNCİ BÖLÜM

KONUKEVİNDEN YARARLANMAK 

Konukevinden Yararlanacaklar:

MADDE 6- Konukevinden yararlanacak personel aşağıda gösterilmiştir.

a) Eski ve hala görevli belediye başkanları, eşleri ve bakmakla mükellef oldukları aile fertleri ve birinci derecede kan ve sıhri hısımları,

b) Büyükşehir belediyesi personeli ile eşleri, bakmakla mükellef oldukları aile fertleri,

c) Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediye başkanlıklarında çalışan personel,

ç) Belediye başkanlıklarından referanslı müşteriler,

d) Eskişehir ‘de yaşayan belde sakinleri,

e) Büyükşehir belediyesinden emekliye ayrılanlar ile vefat edenlerin eşleri ve bakmakla mükellef oldukları aile fertleri,

f) Mahalli idare seçimlerinde seçilen ve seçilecek olan büyükşehir belediyesi meclis üyeleri ile eşleri ve bakmakla mükellef oldukları aile fertleri. 

MADDE 7- Görevli veya izinli olarak seyahat, tedavi veya dinlenme amacıyla Konukevine gelenin barınma, yeme içme ile birlikte boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak için, sosyal ve eğitici her türlü hizmeti verebilecek imkanlar sağlanır. (resmi ve özel toplantılar,nişan-düğün merasimleri, ziyafetler, moral-eğlence günleri ve geziler vb.) 

Konukevinden Yararlanma Ücretleri:

MADDE 8- Konukevinde konaklama ücreti, yemekler, ziyafetler, kokteyl ve  özel davetlerin  ücretleri  görevli birimin teklifi ile Başkanlık Makamı oluru ile tespit edilir. 

Yararlanma Süreleri:

MADDE 9- Eğitim ve dinlenme amacıyla kullanılan Konukevinin, kaçar günlük devreler halinde kullanılacağına 6.maddedeki yararlanacaklar arasında, yararlanma yüzde oranı belirlemeye, gerektiğinde müracaatların değerlendirilmesi ve yönetim ile ilgili prensipler koymaya, başkanlık makamının onayına sunulmak kaydıyla, idari işler şube müdürlüğü yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONUKEVİNİN YÖNETİMİ 

Müdürün Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 10- Görevli birim müdürü; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Şube Müdürü’dür.

a) Sorumlulukları :

Konukevinin bu yönetmeliğe ve verilen talimatlara uygun olarak yönetilmesi ve çalışmasından, görevli birim müdürü sorumludur.

b) Görevleri : 

1) Konukevini en iyi şekilde yönetmek, görevli personelin kanun, tüzük, yönetmelik ve talimat esaslarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve personeli denetlemek.

2) Malzemelerin Konukevi depolarından teslim edilip alınmasını sağlamak, kaybı veya hasarı halinde tazmini için gerekli işleri yapmak.

3) Konukevi ile ilgili dilek ve şikayetler için gerekli işlemleri yapmak.

4) Koruyucu güvenlik talimatları doğrultusunda tüm Konukevinde gerekli tedbirlerin almasını sağlamak.

5) Konukevinin ihtiyacı olan yiyecek ve içecek maddeleri ile diğer malzemelerinin  satın alınması ve bununla ilgili, ambar, kasa ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde tutulmasını sağlamak ve denetlemek.

6) Konukevinin ve konukevindeki her türlü araç ve gerecin bakımını, temizliğini yaptırmak ve en iyi şekilde çalıştırılmasını sağlamak, usulsüz olarak ve özel işlerde kullanılmasını önlemek.

7) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 

Konukevi Amirinin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 11- Müdürlüğe bağlı konukevinin çalışması ve günlük yönetiminden sorumlu tesis amiri,  görevli birimin teklifi üzerine başkanlık onayı ile görevlendirilir. Konukevinden sorumlu müdüre bağlı olarak çalışır.

a-Sorumlulukları:

1) Konukevinin kanun, yönetmelik ve verilen talimatlara uygun olarak yönetilmesi ve çalıştırılmasından müdürlüğe karşı sorumludur.

2) Konukevinin çalıştırılması ve günlük yönetiminde ihtiyaç duyulan demirbaş malzeme, yiyecek içecek talepleri ile bakım, onarım, tadilat ihtiyaçlarını bağlı olduğu müdüre bildirmekten ve taleplerin yapılmasını sağlamaktan sorumludur.

b) Görevleri:

1) Konukevindeki günlük yönetim işlerinden, harcamalardan sorumlu olarak ilgili müdüre bilgi vermek.

2) Malzemelerin depolardan, konukevi personeline kayıtla teslim edilmesini sağlamak, kaybı ve hasarı halinde tazmini için gerekli evrakları hazırlayıp ilgili görevli birime bildirmek.

3) Konukevindeki her türlü araç ve gerecin bakımını, temizliğini yaptırmak ve en iyi şekilde çalıştırılmasını sağlamak.

4) Konukevine gelenlerin hüviyet veya giriş kartlarının kontrolünü yaptırmak, şartlara uymayanları konukevine almamak.

5) Konukevinde görevli personel için verilen özel kıyafetlerin temiz olarak giyilmesini sağlamak.

6) Konukevinden yararlananların dilek ve şikayetleri için gerekli işlemleri yapmak.

7) Konukevinde koruyucu güvenlik tedbirlerini almak.

8) Konukevinin durumu ve faaliyetleri hakkında belirli aralıklarla görevli birime bilgi vermek.

9)Toplantı, eğlence, ziyafet, kokteyl vs. etkinlik  programlarını hazırlamak.

10) Müşteri veya personelden hastalananların en yakın hastaneye sevkini sağlamak.

11) Resmi kurumlara ait ödemeleri zamanında yapmak.

12) Verilecek diğer talimatları ve görevleri yapmak.

Satınalma ve Fiyat Araştırma Elemanının Görevleri:

MADDE 12- Satın alma ve fiyat araştırma elemanının görevleri;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak verilen talimatlar doğrultusunda, satın alma ile ilgili işleri yapmak ve bağlı olduğu  konukevi amirine bilgi vermek.

b) Mevzuatın belirlediği yetki çerçevesinde elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapmak ve kaydetmek.

c) Satın alınacak malzemelerin faturalarını, perakende satış fişlerini veya veya mühtahsil makbuzlarını muhasebeciye teslim ederek, aldığı avansın mahsubunun yapılmasını sağlamak.

ç) Konukevi amirince ve idari işler şube müdürünce verilecek diğer işleri yapmakla sorumludur. 

Ambar Memurunun Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 13- Ambar memurunun görev ve sorumlulukları;

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak.

b) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak.

c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve malları tasnif etmek, tertipli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Ambardaki malzeme v eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı belgesi karşılığında ilgililere vermek.

d) Gelen ve satın alınan malları kontrol etmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

e) Ambara sevk edilecek mal ve eşyada meydana gelen hasarlar için gerekli belgeler düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak.

f) Tüm görev ve sorumluluklarıyla ilgili hususlarda konukevi amirine bilgi vermek. 

Muhasebe Elemanının Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 14- Muhasebe elemanının görev ve sorumlulukları;

a) Konukevi ile ilgili muhasebe işlerini düzenli ve günlük olarak yürütmek.

b) Konukevi bünyesinde yapılan harcama ve tahsilat fişleri ile mevcutların muhasebeleştirilmesini yapmak.

c) Satın alma memuruna verilen avansların zamanında mahsup edilmesini sağlamak, alınan faturaların usule uygunluğunu kontrol etmek, fiyat karşılaştırmaları yapmak.

ç) Konukevinin gelir ve giderleri ile mevcutlarını kontrol altında bulundurmak, gerekli kayıtları tutmak.

d) Her dönem başında mevcut menkulleri sayarak teslim almak, eksiklik halinde konukevi amirine bildirmek.

e) Her dönem sonunda mizan ve kesin hesabı çıkarmak.

f) Konukevinde bulunan demirbaşların kaydını tutmak, zimmetle teslim edilip alınmalarını sağlamak.

g) Konukevinden yapılan tahsilatlarla fatura veya yazar kasa numaralarının takibini yapmak.

ğ) Konukevi amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve tüm görev ve sorumluluklarıyla ilgili hususlarda konukevi amirine bilgi vermek. 

Kasiyerin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 15- Kasiyerlerin görev ve sorumlulukları:    

a) Garsonların sipariş aldıkları bonoları adisyon üzerinde fiyatlandırıp istenildiğinde hesabı çıkartmak.

b) Kullanılan adisyonları seri numaralarına göre kullanıp, gün sonunda yine seri numaralarına göre muhasebe elemanına teslim etmek.

c) Müşterilerin hesabı için bozuk para bulundurmak.

ç) Açılan her adisyon tutarı kadar kasa fişi veya alındı belgesi düzenlemek. 

d) Kasadan çıkan her paranın karşılığı olarak kasa fişi veya fatura olarak gösterilmesi gerekir.

e) Günlük, aylık ve yıllık raporları almak.

f) Tüm görev ve sorumluluklarıyla ilgili hususlarda konukevi amirine bilgi vermek. 

Aşçıbaşı ve Aşçı Yardımcılarının Görevleri:

MADDE 16- Aşçıbaşı ve aşçı yardımcılarının görevleri;

a) Mutfak personelinin çalışma ve düzen programını tanzim etmek.

b) Mutfağın temizliği ve düzeninin, personelin temizliği ve kılık kıyafetinin düzgünlüğünü sağlamak.

c) Et, balık, yaş sebze, temel kuru gıdalar ve mutfağa ait siparişleri vermek ve gelen siparişlerin aranılan özelliklere uygun olup, olmadığını kontrol etmek.

ç) Mutfak personelinin çalışma şiftlerini ve vardiyalarının takibini yapmak.

d) Mutfağa bağlı olarak çalışan ocak (sıcak) soğuk büfe, ızgara,kasaphane ve pastane bölümlerinin çalışmalarını denetlemek, aksaklıklarını gidermek.

e) Mutfak personeli ile salon servis personeli arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Personel arasındaki problemlerin çözümünü sağlamak, çözümünü sağlayamadığı problemleri bir üst amirine bildirmek.

g) Konukevi amiri ile koordineli olarak mevsimine göre menü değişikliği yapmak.

ğ) Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile resmi ve özel toplantı, kokteyl ve gruplar için yapılan hazırlıkların zamanında yetişmesini sağlamak.

h) Mutfak personeli ile ilgili amirlerin haricinde hiç kimsenin mutfağa girmesine izin vermemek.

ı) Tüm görev ve sorumluluklarıyla ilgili hususlarda konukevi amirine bilgi vermek. 

Diğer Hizmet Personelinin Görevleri:

MADDE 17- Konukevinde görevli teknisyen, şoför, servis elemanı,  bahçıvan, çamaşırhane görevlileri, resepsiyon görevlileri, temizlik görevlileri, bulaşıkçı  vb. hizmet personeli, yasal ve özel talimatlarla verilmiş ve verilecek görevleri, konukevi amirinden alacakları emir ve direktiflere göre noksansız yerine getirirler.

Bu görevlerle ilgili talimatlar, konukevi amiri tarafından çıkartılır. 

Konukevi Gelir ve Giderleri:

MADDE 18- Konukevinde yemek giderlerinin, katılanların ödemeleri ile karşılanması esastır. Eğitim ve ağırlama faaliyetleri için kullanılan giderler ile personel giderleri başkanlıkça karşılanır. Konukevi bütçesi her yıl yukarıdaki esaslara göre, görevli müdürlükce yılbaşında yapılır. Bir yıl içinde gelir fazlası olduğu takdirde bu miktar ertesi yıl bütçesine aktarılır. 

Hesap Kapama ve Bilanço:

MADDE 19- Konukevi Amirliğince;

a) Her ay, aylık mizan çıkartılır.

b) Yıl sonunda mizan, çalışma raporu ve bilanço düzenlenir.

c) Mizanlar, çalışma raporu ve bilanço varsa denetleme raporu ile birlikte idari işler şube müdürlüğüne sunulur ve görevli müdürlükce başkanlık makamına sunulur. 

Konukevi Giderleri:

MADDE 20- Konukevinin elektrik, su, yakıt, temizlik malzemeleri, kırtasiye, günlük küçük onarım, bina bakım-onarım, makine-teçhizat bakım-onarım, her türlü mal, malzeme ve hizmet alım, v.s. gibi giderleri ile personel ücretleri tesis veya belediye bütçesinden ödenir. 

Tutulması Gereken Defter ve Kayıtlar:

MADDE 21- Konukevinde, kasa, yevmiye, bilanço, ambar, konuk kayıt defterleri gibi kanunların tutulmasını zorunlu saydığı defterler ile kayıt belgeleri düzenli bir şekilde tutulacak ve her an denetime hazır olacaktır. 

Kılık Kıyafet:      

MADDE 22- Konukevinde görevli personelin kıyafet mecburiyeti vardır.

1) Personelin mevsimlik kıyafeti, şef garsonların hangi renk kıyafet giyeceği müdürlükçe tespit edilir. Garson, barmen, resepsiyon görevlileri, kasiyer, komi, aşçı başı ve bulaşıkçı vb. gibi personel idarece uygun görülecek kıyafetleri giyeceklerdir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER 

Konukevinden Yararlananların Uymak Zorunda Olduğu Hususlar:

MADDE 23- Konukevine gelenler aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadır.

a) Konukevine girişte sorulduğunda hüviyet veya tanıtıcı kimlik kartlarını ilgili görevliye göstermek zorundadır.

b) Konukevine gelenler idarece konulan kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

c) Konukevinde bulunan demirbaş eşya ile hizmete verilen malzemenin kusurlu kullanılmasından sorumludur.

d) Dışarıdan yiyecek ve içecek malzemesi getirilemez.

e) Konukevi görevlilerinin işlerine müdahale edilemez. Yasaklanan hususların yapılması istenemez. Şikayetler, sorumlulara yapılır. 

MADDE 24- Bu yönetmelik büyükşehir belediye başkanı tarafından yürütülür. 

MADDE 25- Bu yönetmelik büyükşehir belediye meclisinin kararına müteakip yürürlüğe girer. Değiştirilmesi de aynı usule tabidir.

 

Diğer Duyurular
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 17:00’da toplanacaktır. ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ücretsiz diyetisyen hizmetine başlamıştır. ...
Baca Temizleme Uygunluk Belgesine Sahip Olan Firmalar. ...
 
  >Eskişehir Valiliği
  >Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
  >Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
  >TSK Mehmetçik Vakfı
  >Meteoroloji Radyosu
  >Eskişehir Polis Radyosu
  >Eskişehir Kültür Mirası Envanteri
 
  >E-Ödeme Sistemi
  >e-Dilekçe
  >Tramvay Saatleri
  >Otobüs Saatleri
  >Esbot Seferleri
 
  >Biyografi
  >Fotoğraflar
  >Ödüller
  >İletişim